PPH "INTEGRAL" sp. z o.o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów

Z A T R U D N I

 • KOSZTORYSANTA w dziale przygotowania produkcji w branży instalacji i sieci sanitarnych
 • KOSZTORYSANTA w dziale przygotowania produkcji w branży ogólnobudowlanej
 • KIEROWNIKA BUDOWY branży instalacyjnej z uprawnieniami bez ograniczeń
 • KIEROWNIKA BUDOWY branży budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń
 • BRYGADY SIECI WOD.-KAN.
 • BRYGADY CIEŚLA - ZBROJARZ

Firma stosuje program kosztorysowy - NORMA PRO

Wymagane: doświadczenie zawodowe w w/w branżach
min 3 lata

Kontakt osobisty w siedzibie firmy w godz. 700 - 1500
kontakt telefoniczny - /17/ 86 29 929
email: biuro@integral.igl.pl

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Integral" sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Langiewicza 37

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

DYREKTOR ds. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w dniach roboczych w godz. 800 - 1400 lub przesłać pocztą na adres spółki w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • co najmniej 10 letni staż pracy /w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym/
 • biegła znajomość zagadnień księgowo - podatkowych
 • biegła znajomość programów z pakietu MS Office

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • cv + list motywacyjny
 • dyplom ukończenia studiów
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz staż pracy
 • zaświadczenie o niekaralności

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzona przez Zarząd w siedzibie firmy w ciągu 7 dni od zakończenia naboru

O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub e-mailem.

Kontakt osobisty w siedzibie firmy w godz. 700 - 1500
kontakt telefoniczny - /17/ 86 29 929
email: biuro@integral.igl.pl